Stichting Dol Fijne Therapie, wie zijn wij en waar staan wij voor???

De Stichting Dol Fijne Therapie

zamelt geld in om kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking (van drie jaar en ouder) mee te kunnen laten doen aan dolfijnondersteunende therapie bij het Curacao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in Curaçao. Dit kunnen bijvoorbeeld autistische kinderen zijn, maar ook kinderen met het Downsyndroom of niet-aangeboren hersenletsel na vroeggeboorte of hersentrauma komen voor deze veelbelovende therapie in aanmerking. Inmiddels hebben veel kinderen via de SDFT de therapie mogen volgen en de resultaten zijn veelbelovend. Vanuit alle gezinnen afzonderlijk worden hele mooie nieuwe stapjes in de ontwikkeling van het kind gemeld. Een extra stimulans voor alle vrijwilligers van de SDFT om verder te vechten voor dit mooie doel!!!

Speciaal getrainde dolfijnen Men leest wel vaker dat het mogelijk is om in een bepaald land met dolfijnen te zwemmen. Dit mag echter niet verward worden met de therapie die speciaal daarvoor bestemde centra, zoals het CDTC in Curacao, geven. De combinatie van de kennis en knowhow van deze teams, maar ook de speciaal getrainde dolfijnen maken dat de therapie zo’n veelbelovende resultaten laat zien. Momenteel vindt er in Nederland wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van deze vorm van interactie tussen kind-therapeut-dolfijn.

Bij de therapie waarvoor de SDFT geld inzamelt staat de interactie tussen het kind en de therapeut met speciaal daarvoor getrainde therapiedolfijnen centraal. Nederlandstalige therapeuten van het multidisciplinaire team van het CDTC in Curacao bekijken voor aanvang aan de hand van de zorgvraag welke therapeut het kind gedurende twee weken gaat begeleiden. Deze zorgvraag komt over het algemeen van de ouders/verzorgers maar kan ook door behandelaars in Nederland ingegeven zijn. Het team van therapeuten bestaat uit onder andere ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, sociaal pedagogische hulpverleners en een kinder- en jeugdpsychiater.

Tien dagen lang heeft het kind therapie. Deze sessies duren elke dag twee uur. Ze bestaan uit een droog en nat gedeelte en een dagelijkse evaluatie met de therapeut na afloop van de therapie. Van elke dag wordt een dagboekverslag bijgehouden voor het kind waarin alle opdrachtjes die gedaan zijn nog eens worden belicht. Aan het einde van de therapie wordt een verslag gemaakt met de bevindingen en aanbevelingen voor ouders/verzorgers maar ook andere mensen die dagelijks met het kind samenzijn of werken. Deze verslagen kunnen, eenmaal terug in Nederland, de reeds bestaande zorg rond het kind extra ondersteunen of van nieuwe inzichten voorzien bij de verdere behandeling.

Therapieprogramma

De therapeuten werken volgens gedragstherapeutische principes. De taken die kinderen krijgen kunnen variëren van opdrachten in het kader van taalspraakontwikkeling, fijne/grove motoriek, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, sociaal-emotionele ontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook “beurtgedrag” of andere gedragsaspecten kunnen in het therapieprogramma als doelstelling uitgewerkt worden. De speelse interactie met de dolfijn vormt een stimulans voor het kind om telkens weer nieuwe opdrachtjes te proberen en door herhaling deze nieuwe opdrachten zich eigen te maken in toe te kunnen passen in het dagelijkse functioneren. Als beloning mag het kind na elke goed uitgevoerde opdracht met de dolfijn spelen. Dit kan variëren van door het water glijden op de rug van de dolfijn, de dolfijn een kus geven, de dolfijn laten springen. Noem maar op, de kinderen genieten er zichtbaar van en zijn zeer gemotiveerd weer iets nieuws te gaan proberen. Wanneer opdrachten, geleerd op het CDTC, later ook in de thuissituatie of schoolsituatie nog met regelmaat herhaald worden met het kind blijkt vaak dat zelfs drie tot zes maanden na afloop van de therapie zich nog nieuwe stapjes in de ontwikkeling van het kind kunnen voordoen.

Dolfijnondersteunende therapie is geen wondermiddel dat beperkingen bij kinderen geneest, maar blijkt wel een zeer succesvolle, veelbelovende behandelmethode te zijn die bovendien als erg plezierig wordt ervaren door de kinderen. Op het zonnige eiland, met een constant warme zeetemperatuur biedt het team van het CDTC een optimaal leerklimaat voor het kind om zo samen te werken aan nieuwe stapjes in zijn of haar verdere ontwikkeling.

Familiegebeuren

Maar de therapie heeft niet alleen betrekking op het kind met de beperking. Het is een echt familiegebeuren en daarom vindt de SDFT het van groot belang dat het gezin gezamenlijk naar Curacao af kan reizen om deze twee therapieweken samen door te maken. Een kind met een beperking kan zo zijn weerslag hebben op het gezin. Voor ouders en eventuele broertjes of zusjes zijn de gevolgen vaak ook groot en kan de belasting best zwaar zijn. Er gaat veel tijd in de zorg voor het therapiekind zitten waardoor vaak het gezinsleven of aandacht voor andere kinderen op een laag pitje komt. Sterke troef van de dolfijntherapie bij het CDTC in Curacao is dat niet alleen het kind dat de therapie volgt er veel baat bij heeft en plezier aan beleeft maar dat het hele gezin twee weken lang op een zeer plezierige, intensieve wijze begeleid wordt. Ook broertjes en zusjes zullen tijdens het programma van het therapiekind in het zonnetje gezet worden met het brusjes-programma dat dagelijks plaatsvindt voor broertjes en zusjes van 5 – 12 jaar.

Meer informatie over dit programma en leuke verslagen van broertjes en zusjes zijn verder op deze site te vinden.

Kinderen aanmelden

De SDFT hanteert een wachtlijst op volgorde van binnenkomst. Aanmelden kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier, te downloaden vanaf de website www.stichtingdolfijnetherapie.nl. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een kans krijgen de therapie te volgen wordt er voor het inzamelen van geld ook een beroep gedaan op participatie van de ouders/verzorgers. Hoe meer er samen wordt ingezameld hoe eerder het kind aan de beurt is. De medical board van de SDFT is gerechtigd een kind vanwege verkorte levensverwachting eerder deel te laten nemen aan de dolfijntherapie.

De kinderen die via de stichting al therapie hebben mogen volgen, kwamen allen thuis met hele nieuwe vaardigheden. Vaardigheden die hen niet alleen thuis in hun dagelijkse leven veel verder helpen, maar ook veel meer levensvreugde bieden. Ouders die met hun kinderen al naar het CDTC in Curacao zijn geweest, geven aan dat ze op allerlei vlakken nieuwe ontwikkelingen bij de kinderen zien. De vooruitgang varieert per kind, maar veel worden genoemd: betere concentratie, betere uitspraak en vooruitgang in taalontwikkeling, meer contact met de omgeving, meer rust in het kind zelf, mogelijkheid tot samenspel, verbetering van zelfredzaamheid, gedrag en van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar ook toename in de verdere ontwikkeling van zowel fijne als grove motoriek wordt door menigeen als een opsteker ervaren die het hele gezin motiveert verder te gaan met deze nieuwe uitdaging in hun gezin!

Kosten therapie

De kosten voor de therapie worden in Nederland niet door de zorgverzekeraars vergoed. Inclusief verblijf is een gezin toch al gauw zo’n elf duizend euro kwijt. De therapie zelf kost momenteel 6750 US Dollar. Een immens bedrag dat voor veel gezinnen niet even binnen handbereik is vandaag de dag. Daarom probeert de SDFT samen met heel veel vrijwilligers geld in te zamelen middels allerlei acties en bijvoorbeeld de sponsorloterij. Maak ook steeds meer bedrijven zien het belang van de therapie in voor deze gezinnen en besluiten zich aan te sluiten bij de club van honderd of worden structureel donateur. Juist met deze initiatieven en alle gulle giften van particulieren kan de SDFT de droom van menig gezin uit laten komen!

Wilt u ons ook helpen? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u! Voor meer informatie: Stichting Dol Fijne Therapie, www.stichtingdolfijnetherapie.nl of sdftinfo@gmail.com   Wij kunnen nog heel veel vrijwilligers gebruiken en leuke acties om zo de wachtlijstkinderen allemaal een kans op deze mooie therapie te geven.

Steunt u liever met een (structurele) toelage? Op giro NL91INGB0000000031 of Rabobank NL21RABO0105573604 zijn uw giften van harte welkom! Schenking, erfenis of legaat; via sdftinfo@gmail.com  helpt onze financiele adviseur u graag verder!

NL91INGB00000000 31 …. Een klein gebaar om een dol fijne droom in vervulling te laten gaan!